YENİLİĞİN VE GELECEĞİN BAŞKENTİ ANKARA

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık

 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara’da yatırım ortamının gelişmesi ve başkentin geleceğinin planlanması için yapmış oldukları çalışmaları PS  için değerlendirdi. Arge ve inovasyon konularında Ankara Kalkınma Ajansı olarak önemli destekler sağladıklarını anlatan Şayık, bu alanda bilinçlenmeyi sağlamak için de farklı organizasyonlar ve programlar düzenlediklerini söyledi. 2014-2023 Ankara Bölge Planı’ndan da bahseden Şayık, “Ankara’nın geleceği için, yaşam memnuniyetinin yükseltilmesi, teknoloji ve katma değer düzeyi, rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme ile çevre gibi konularda geleceğe dair planlamalar ve çalışmalar yapıldı” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı olarak belirlediğiniz misyon nedir? Başlattığınız proje ve destekler ile Ankara ya ne gibi katkılar sağlamayı amaçlıyorsunuz?Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık

 Ankara Kalkınma Ajansı’nın temel misyonu; kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

 Bölge Planının hazırlanması sürecinde paydaşlardan elde edilen görüşler doğrultusunda Başkent için “Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara” vizyonu kabul edilmiştir.

 Bu vizyon oluşturulurken; ekonomi ve siyaset alanlarında başta kendi bölgesi olmak üzere dünya çapında roller üstlenen, yabancı yatırımlar için çekim merkezi niteliğinde küresel bir başkent haline gelen ve ard bölgesiyle ekonomik ve sosyal bütünleşmesini sağlayarak bölgesine yüksek ekonomik ve sosyal katma değer sağlayan bir Ankara’ya ulaşılması amaçlanmıştır.

 Bu kapsamda, Ankara Kalkınma Ajansı belirlenen misyon ve Ankara vizyonuna uygun proje ve desteklere öncülük etmektedir.

 

AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Ankara Kalkınma Ajansının girişimcilik ve inovasyonu arttırmak adına planladığı çalışmalar nelerdir?

 Ankara Kalkınma Ajansı bölge planlarında ortaya koyulan vizyon ve tedbirler doğrultusunda Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik insan kaynağının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik destek ve koordinasyon faaliyetlerini sektördeki kurumlarla işbirliği halinde yürütmeye devam etmektedir.

 Ajansımız kendi destek mekanizmalarını da bu doğrultuda kurgulamakta olup bu kapsamda 2011 yılında ilan edilen Yenilikçi Uygulamalar, 2012 yılındaki Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar ve 2014 yılı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında işletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmeleri, bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve çevresel sürdürülebilirliğe hizmet edecek yenilikçi teknolojili ürünlerinin geliştirilmesini sağlayacak projeleri desteklemektedir.

 Ajansımız mali desteklerin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyona yönelik insan kaynağının yetiştirilmesine destek sağlayacak nitelikte bilinçlendirme ve araştırma faaliyetleri de yürütmektedir. Ankara’da yetişmiş insan kaynağının ekonomiye katkısının artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır;

• İnovasyon ve Girişimcilik Buluşmaları adıyla farkındalık artırma, tartışmaya açma ve bilgilendirmeye yönelik çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir.

• KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı düzenlenmiştir.

• Genç girişimciler  ve yatırımcıların bir araya geldiği Yenilikçi Ankara Proje Pazarları düzenlenmiştir.

• “Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” çalışması ile Ankara’daki kadın girişimcilerin profillerinin analiz edilmesi ve Ankara’da kadın girişimciliğinin mevcut durumu ile ilgili stratejik yol haritası ortaya koyulması amaçlanmıştır.

Ayrıca, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 4. Bileşeni İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında fonlanacak olan “Genç İstihdamının Artırılması İçin Ankara’daki Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki dönem uygulamaya geçecek olan proje ile Ankara’daki gençlerin işgücü piyasasına dâhil edilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasının yanı sıra nitelik ve uyum kabiliyetlerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

 

ANKARA KALKINMA AJANSI BAŞKENTİN GELECEĞİNİ PLANLIYOR

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık2014-2023 Ankara Bölge Planında öncelikleriniz neler oldu? Bu alandaki çalışmalarınız nelerdir?

 Ankara Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda hazırlanan Ankara Bölge Planı 2014-2023, Ankara’nın kalkınması için gerekli yol haritasını tespit eden bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir.

2014-2023 Bölge Planında sektörel önceliklendirilmeye gitmektense yaşam memnuniyetinin yükseltilmesi, teknoloji ve katma değer düzeyi, rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme, çevre gibi tüm sektörleri ilgilendiren konulara yer verilmiştir.

“Ankara’da Yaşamak” başlığı altında Ankara’da yaşam kalitesini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen sosyal ve fiziksel unsurlarla birlikte bölgedeki önemli sosyal problemler ve potansiyeller ele alınmış ve Ankara’nın yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Planın ikinci bölümü olan ve Ankara ekonomisinin ele alındığı “Ankara’da Çalışmak” ekseni, 3 temel başlık üzerinden incelenmiştir. Bunlar “Teknoloji ve Katma Değer Düzeyi”, “Rekabetçilik” ve “Sürdürülebilir Büyüme”dir. Bu yaklaşım ile bir yandan Ankara’nın büyüyen, rekabet gücü ve katma değeri yüksek bir ekonomik yapıya kavuşması hedeflenirken; diğer yandan da bu süreçlerde yaşanabilen düşük nitelikli işgücünün istihdam edilememesi, cari açık ve sürekli borçlanma gibi gelişmenin sürdürülebilirliği önünde engel teşkil eden sorunlara çözümler sunulması amaçlanmıştır.

Üçüncü eksen olan “Ankara’da Çevre” ekseninde kentsel gelişimin planlanmasında çevre yönetimi ve çevreye duyarlı bir şehir gelişiminin önemi vurgulanarak sanayi, enerji, ulaşım, yapılı çevre, iklim değişikliği, tarım ve turizm bakımından kırılganlık ve potansiyeller incelenmiştir.

Planda stratejiler, “eksen”, “öncelik” ve “tedbir" hiyerarşisinde kademelendirilmiştir. Önceliklerden belirlenen tedbirlere kadar her basamakta somuttan soyuta ve özelden genele giden bir yöntem kullanılmış, tedbirlerin bölgeye özgü ve ölçülebilir olmasına dikkat edilerek; bölgedeki kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve üniversitelerin faaliyetlerinde yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Ankara Bölge Planında yer alan öncelik ve tedbirlerle ilgili daha detaylı bilgiye www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

“Yatırım destek taleplerinde dönemsel yoğunluk yaşadığımız zamanlar oluyor. Yatırım desteği talep eden sektörlerin başında Hayvancılık ve biyogaz gibi kırsal endüstri  sektörlerinin yanı sıra tıbbi ilaç ve aşı üretimi gibi farklı alanlar gelmektedir ”

 
Ankara yatırım ortamı ekseninde en çok destek alan ve öne çıkan sektörler hangileridir?

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık

 Yatırımcıların arayış içinde oldukları en büyük unsur sermayedir. Yatırım Destek Ofisi’ne de en çok yatırım sermayesine yönelik devlet desteği arayışı ile gelmektedirler. Ancak devletin yatırımlara yönelik sağladığı teşvik ve destekler sermaye desteği olarak verilmemektedir. Yatırımlara Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu kapsamında verilen teşvik belgeleri anlatılmaktadır. Buna ek olarak TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve diğer devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Başvuruların yoğunlaştığı tek bir sektör bulunmamakla birlikte hayvancılık, biyogaz gibi kırsal endüstriler, tıbbi ilaç ve aşı üretimi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına yönelik yatırımlar dönemsel olarak öne çıkabilmektedir. Ankara’da yapılacak yatırımlar için en çok teşvik belgesi başvurusu alan sektörler makine ve yedek parça imalatı, eğitim, turizm, gıda ve içki, lastik ve plastik olarak sıralanmaktadır. Yatırım Destek Ofisi tarafından 2013 yılında teşvik, yatırım, kamu destekleri, yatırım yeri ve diğer konularda 124 kişi ve kuruma danışmanlık hizmeti verilmiş, bilgi notu ve diğer dokümanlardan oluşan tanıtıcı ve bilgilendirici 29 adet doküman hazırlanmış, yurtiçi ve yurtdışında toplam 11 tanıtım organizasyonuna katılım sağlanmış, kurum ve kuruluşlara 13 adet ziyaret gerçekleştirilmiş, 3 adet eğitim programı düzenlenmiş, 39 yatırımcının izin ve ruhsat sürecinin takibine destek verilmiş, 7 adet yatırımcıya da izin ve ruhsatlarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.


 

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DESTEKTE BİLİŞİM İLK SEKTÖR

 “Katma Değeri Yüksek ürünlerin üretiminde , ileri teknolojili sektörler sınıflandırıldı. Bunların başında bilişim, telekominikasyon, havacılık, savunma, sağlık ile iş ve inşaat makineleri gelmektedir”

Üniversite , Sanayi kuruluşları ve teknoloji birimlerinin gelişim gösterdiği Ankara da geleceğe dönük katma değeri yüksek üretim beklentileriniz nelerdir?

 Ankara kenti, üniversiteleri, 5 aktif teknokenti, 7 aktif Organize Sanayi Bölgesi, üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma ve geliştirme merkezleri ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme potansiyeli yüksek çalışmalar yapılmaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı da Ankara Bölge Planı’nda bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik amaç ve stratejiler ortaya koymuştur. Ajans, hazırladığı mali destek programlarında da alanlara yönelik öncelikler belirlemiştir. Buna göre ortaya çıkan ileri teknolojili sektörler olarak sınıflandırılmak üzere, bilişim, telekomünikasyon, havacılık ve savunma, sağlık teknolojileri ile iş ve inşaat makineleri olarak öne çıkmaktadır. Beklentimiz bu alanlarda üretilen bilimsel, teknolojik ve yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi, katma değere dönüşmesi, ihracat ve istihdama katkı sunmasıdır.